Actie dossiers

Home > Actie dossiers

Op deze site's staan actie's van de oudersaanzet. De bijbehorende dossiers, worden voorzien van aanvullingen als er ontwikkelingen zijn, zo is de bezoeker in staat het verloop te volgen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dossier: Case-managers/traject begeleider. 

Gestart in 2001, met de notitie: Voorstel voor een onderwijs/case manger/consulent, vanaf de fase diagnose.

Om een vlotte doorverwijzing en betere afstemming van diensten te bevorderen, wordt in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) al meerdere jaren met case-managers gewerkt. Elke cliŽnt krijgt een vaste contactpersoon toegewezen, vaak een behandelaar, die zijn dossier beheert, die hem na elke doorverwijzing blijft volgen en begeleiden, en die tussen de instanties bemiddelt. Case-management voorkomt dat informatie en energie verloren gaat door voortdurende taakoverdracht. Dat effect komt zowel de hulpverlener als de cliŽnt ten goede. Wij, oudersaanzet, denken dat case-management ook in het onderwijs en de bijbehorende zorg voor kinderen met een beperking goed zal werken. Alleen al in de beginfase, als ouders midden in een acceptatieproces overspoeld worden met nieuwe informatie, is een vaste contactpersoon met kennis van zaken van onschatbare waarde. Elke fase brengt vervolgens nieuwe vragen met zich mee en dwingt tot nieuwe keuzes. Een onafhankelijke gesprekspartner, aan wie je niets hoeft uit te leggen en die daadwerkelijk bůven de instanties staat, kan in het hele traject van zorg en onderwijs belangrijk werk doen. Ouders zijn het beste af met EEN case-manager/traject begeleider, voor zowel onderwijs als ook voor de bijbehorende zorg.

Dossier: Structurele invloed van ouders op het vormen, uitvoeren en evalueren van (nieuw) beleid.
M.b.t: 1. regionale ouderplatforms met bevoegdheden. 2. regionale steunpunten. 3. beroep en bezwaar procedure.
Tijdens dit laatste overleg, april 2006, werden ouders geconfronteerd met plannen waar hun mening over gevraagd werd. Het leek er sterk op, dat m.b.t. deze plannen van de diverse instanties, zij de ouders wilde gebruiken ter legitimatie van hun plannen. Het is echter niet aan ouders om keuzes te maken, we hebben daar afstand van genomen en kunnen en willen geen verantwoordelijkheid dragen voor deze plannen. Er is daarom een verklaring voorgelezen en die is in zijn geheel afgedrukt in het verslag van die bijeenkomst.
Bij de ontwikkelingen m.b.t de site www.passendonderwijs.nl zijn ouders niet betrokken geweest, ook bleken diverse ouderorganisaties niet op de hoogte. Tijdens een gesprek met hun voorzitter, gaf hij toe dat zij, gezien de tijdsdruk, ( het systeem centraal stellen dus ) de ouders onvoldoende betrokken en bereikt hadden. De ouderbijeenkomsten in het land, trokken daarom weinig belangstellenden. Oudersaanzet heeft druk uitgeoefend om hier verbetering in aan te brengen, dan wel ervoor te kiezen om deze bijeenkomsten uit te stellen. Als de professionals onvoldoende bereikt zouden worden zouden die bijeenkomsten ook gestopt worden, zei ik tegen hem, nietwaar? Ook de vermelding, vol, bij diverse bijeenkomsten, is door ons niet geaccepteerd. Dan maar een 2de bijeenkomst beleggen. 
 
Op 1 dec. a.s. was er weer een vervolgdiscussie, te Utrecht, waar ouders een belangrijke inbreng hadden. Oudersaanzet was aanwezig zijn, om ook hieraan een bijdrage te leveren. Initiatiefnemer is het ministerie van Onderwijs.
De onderwerpen waren: 
* De werkwijze van de (nieuwe) geschillencommissie. Een uitgangspunt is, dat die op korte termijn bindende uitspraken moet kunnen doen, over beroep aangaande onderwijs en de bijbehorende zorg .
* Verder regionale ouderplatforms, als klankbord van scholen en vervulling van de zorgplicht. 
* Regionale steunpunten waar ouders terecht kunnen voor informatie en ondersteuning bij het zoeken naar een goede plek.
Het ministerie van Onderwijs komt zijn belofte na, als het gaat om het betrekken van ouderorganisaties, maar ook met name ouders als ervaringsdeskundigen, bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Zo worden ook ouders daadwerkelijk serieus genomen in de beleidsvoorbereiding. Het structureel versterken van de positie van ouders en het optimaliseren van het vinden en krijgen van adequate informatie en ondersteuning is het uitgangspunt. Toezicht, maar ook en vooral het onafhankelijk toezicht moet de kwaliteitbewaking verzekeren. Het verslag komt binnenkort op de site.
 
Overheidsbeleid.

Speerpunten van het kabinet Balkeneinde zijn het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de burger en het terugwinnen van vertrouwen van de burger.Daartoe dient de overheid de zeggenschap en de betrokkenheid te versterken en het luisterend vermogen van diezelfde overheid moet toenemen.

De toegankelijkheid van informatie op een voor de burgers vindbare plek teneinde hen actiever te betrekken bij vormen van nieuw beleid. De overheid moet de wettelijke termijnen beter naleven. Bron: evaluatie van de WOB uni Tilburg.


Dit maakt deel uit van een structurele betrokkenheid van ouders, bij het ontwikkelen van nieuw beleid waar wij een grote structurele inbreng op allerlei niveaus aangeboden krijgen.
Lees verder: de notitie van de minister Van der Hoeven, zie bij ons archief bij: rapporten, notities, onderzoeken.
 
Dossier: Het toegankelijker maken van relevante gegevens voor gebruikers van hulpmiddelen.
Actie van oudersaanzet: 13 nov. 2005 schriftelijk voorgelegd aan de 2 vaste 2de kamercommissies van de ministeries VWS en OCW. Ontvangst bevestiging komt nog.
Laatste nieuws:  6 decmber 2005,  is het op de brievenlijst aan de orde geweest en heeft een ieder dit ter kennisneming aangenomen. Wellicht hoor je iets van ťťn der fracties.
met vriendelijke groet
Angelien Eijsink
Kamerlid v.d. PVDA.
 
Het www.irv.nl heeft onafhankelijke beoordelingen van een zeer groot aantal hulpmidelen in hun archief. Voor de doelgroep zou ook deze informatie toegankelijk moeten worden. Tegen vergoeding van kosten zijn zij daartoe bereid. 
 
Waar gaat het om:
Ouders en gebruikers van hulpmiddelen willen graag beschikken over goede en betrouwbare Consumenten informatie over hulpmiddelen: 
  • * informatie van gebruikers,
  • ** onafhankelijk vergelijkend (wetenschappelijk) onderzoek/onafhankelijk onderzoek. 
  • ***en in staat zijn om producten persoonlijk te kunnen testen, om een goede en verantwoorde keuze te kunnen maken.

De onderstaande uitleg van de diverse organisaties die zich hiermee bezighouden, roept de vraag op, wanneer die complete informatie op een vindbare plek voor de gebruikers toegankelijk wordt. Immers het NTAC** beschikt b.v. over talloze onderzoekgegevens, omdat zij reeds jaren onafhankelijk hulpmiddelenonderzoeken voor de ziekenkostenverzekeraars en -fondsen verrichten, zij worden tevens betaald door hen, dus met overheidsgelden. Oudersaanzet is doende dit item onder de aandacht te brengen bij alle relevante partijen en ze bijeen te brengen om dit te verwezenlijken. Wij houden u op de hoogte. 

* Het www.kboh.nl  is opgericht op initiatief van de 2de Kamer en verricht onafhankelijk onderzoek met behulp van gebruikersgroepen. Zij voorzien hulpmiddelen vervolgens van een: good quality, GQ, keurmerk.
Soms ontvangen zij ook van fabrikanten informatie over hulpmiddelen. 
 
** het www.ntac.nl  (of wel het www.hethic.nl )  Het Nederlands Technisch Advies College (NTAC) stelt zich ten doel om gebruikers, financiers en voorschrijvers van hulpmiddelen te informeren over hulpmiddelen in de meest uitgebreide zin van het woord. Het NTAC is opgericht in 1989 en adviseert sinds die tijd ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen vanuit een onafhankelijke positie over aanspraak, prijs en uitvoering van alle in de ''Regeling Hulpmiddelen'' voorkomende hulpmiddelen.Wat bieden zij op hun web site en voor wie: Gebruikers van hulpmiddelen; zij vinden informatie over wet en regelgeving bij hulpmiddelen.
Voorschrijvers van hulpmiddelen; kunnen op onze website informatie vinden over voorschrijfregelingen, verschillende vormen van verstrekkingen zoals bruikleen en eigendom, en indicatiestellingen.
Verzekeraars kunnen op onze website informatie vinden over voorwaarden voor verstrekkingen, uitleg over verstrekkingen en wet en regelgeving.

*** www.oorakel.nl stelt u in staat om diverse op diverse locatie's in ons land, diverse hulpmiddelen aan te raken en te  testen.

Overheidsbeleid:
Ook hier is het volgende weer van toepassing.

Speerpunten van het kabinet Balkeneinde zijn het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de burger en het terugwinnen van vertrouwen van de burger.Daartoe dient de overheid de zeggenschap en de betrokkenheid te versterken en het luisterend vermogen van diezelfde overheid moet toenemen.

De toegankelijkheid van informatie op een voor de burgers vindbare plek teneinde hen actiever te betrekken bij vormen van nieuw beleid. De overheid moet de wettelijke termijnen beter naleven. Bron: evaluatie van de Wet Openbaarheid van Bestuur, WOB, van de universiteit van Tilburg.