Ouders aan zet

Home >Ouders aan zet

*Oudersaanzet,een onafhankelijk initiatief, důůr ouders en vůůr ouders. Gezamenlijk streven we naar:

  • Goede informatievoorziening en ondersteuning voor ouders, op maat en op een voor hen vindbare plek.
  • Goed onderwijs - met de bijbehorende zorg - voor kinderen met een beperking, ongeacht welke, waarbij het kind centraal staat. 
  • Een grotere en blijvende invloed voor ouders, als waardevolle ervaringsdeskundige partners, bij het maken, uitvoeren en evalueren van beleid, dat gericht is op onze kinderen. 

thijs

ik kan ook leren

Dit project is mogelijk gemaakt door: Versterking CliŽnten Positie (VCP).

Aan de teksten van deze website kunt u geen rechten ontlenen. Wij  kunnen foutieve berichtgeving niet uitsluiten. Wees zo vriendelijk en wijs ons daarop.

www.oudersaanzet.nl is een initiatief van POOL en de vereniging www.oudersaanzet.nl

 

*Ervarindsdeskundige ouders aan zet als partners.

Ondanks dat er veel goed werk verricht wordt, gaat ook veel mis. Keer op keer wordt wetenschappelijk vastgesteld, dat adequate informatie en ondersteuning op een voor de ouders vindbare plaats, niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dit terwijl wij daar recht op hebben. Wij, de ervaringsdeskundige ouders, geven onomwonden aan wat er goed en wat er fout gaat. Samen met professionals, scholen en overheden willen wij knelpunten oplossen en verbeteringen realiseren. Wij zijn de gesprekspartner van de beleidmakers, zeker juridisch en bestuursrechtelijk gezien, maar ook partners voor professionals. We worden echter onvoldoende betrokken bij het maken, uitvoeren en evalueren van beleid. Dan wel, hebben we onvoldoende invloed op het beleid, wat op onze kinderen gericht is. In plaats daarvan zien we dat professionals, scholen en (semi)overheden in toenemende mate een onevenredig grote invloed hebben op het beleid en door de overheid gezien worden als de gesprekspartner. Ook als het gaat om evaluatie van het beleid. Onze kinderen zijn voor hen vooral ook een economisch belang, uitzonderingen daar gelaten. Wij willen niet op hun stoel gaan zitten, maar samenwerken aan mogelijkheden en oplossingen. N.a.v onze pilot, het POOL project in Limburg, is men voornemens om een structurele invloed van onafhankelijke ouders te regelen. Het gaat om Onafhankelijke Regionale Ouderplatforms, ORO, (spaans voor goud) of OOR in een andere volgorde, met bevoegdheden, betreffende onderwijs en alle bijbehorende zorg. Dus ook leerlingenvervoer, voorzieningen etc. Dit is als conceptplan van OCW, momenteel onderwerp van besprekingen met o.a. ouders(aanzet), die gevoerd worden met het ministerie van Onderwijs. Of deze voorstellen het halen zal de toekomst uitwijzen.
Lees verder op onze home-page bij: Actie dossiers. 

* Wanneer je een kind met een beperking hebt, heeft dat grote gevolgen. Dingen die bij een ander kind vanzelf gaan, gaan bij jouw kind niet vanzelf. Je kind heeft extra aandacht nodig en als ouder geef je die aandacht met liefde. Je kind heeft voorzieningen nodig en goede begeleiding door deskundigen. En daar zit een probleem. Want wat blijkt: het is erg moeilijk om de juiste informatie, ondersteuning en voorzieningen te vinden en te krijgen.

Instanties werken vaak langs elkaar heen, goede informatie en ondersteuning ontbreken of zijn nauwelijks vindbaar. Het is geen boze opzet, integendeel, maar toch: er gaat te veel mis. Voor de ouders betekent het dat ze er een zorg ťn een taak bij hebben. Ouders staan er te vaak alleen voor, tegenover grote instanties waarvan ze afhankelijk van zijn.

De kinderen lopen daardoor soms onnodige achterstanden op.

De regie hoort bij de ouders 

Het opvoeden van een kind is een verantwoordelijkheid van de ouders. Dat is zo en dat blijft zo, ook als een kind een beperking heeft. Het hoort zo te zijn dat deskundigen met hun vakkennis de ouders ondersteunen bij hun taak als opvoeder. Ouders willen ook niets liever dan samenwerken met de deskundigen. Alleen met elkaar kun je immers zorgen dat een kind de best mogelijke kansen krijgt. Maar de ouders horen daarbij de regie te hebben, zij horen de keuzes te maken. Om goede keuzes te kunnen maken, hebben zij goede informatie en ondersteuning nodig.

De regie hoort bij de ouders en het kind behoort centraal te staan: dat wordt beaamd door instanties en door de overheid. En toch moeten in werkelijkheid ouders vaak vechten om gehoord te worden, om voor hun kind de juiste hulp en voorzieningen te realiseren. Ze moeten zoeken om aan informatie te komen. Deze site is gemaakt om ouders daarbij te ondersteunen. Het is een plaats waar ouders informatie uitwisselen en elkaar zo helpen om zoveel mogelijk de regie te houden over de opvoeding van hun kind. 

Ouders aan zet

Ouders aan zet is een site, (klik hier  site ) voor de doelen die we samen met u trachten te verwezenlijken), voor ouders en door ouders.Ouders aan zet geeft informatie en biedt ouders de kans om hun ervaringen publiek te maken. De site laat zien wat er fout gaat, maar ook wat er goed gaat. Want we willen niet klagen, we willen veranderingen in gang zetten. Zodat we met elkaar - ouders en deskundigen - ieder kind het beste kunnen bieden. Gezamenlijk zullen we ook gaan zorgen voor een structurele invloed van betekenins op het beleid, wat gericht is op onze kinderen.

Ouders en oudergroepen kunnen gratis lid worden van ons e-mailsysteem  en/of van de verenging www.oudersaanzet.nl

We hopen dat naast ouders ook anderen van de site gebruikmaken: beleidsmakers, onderwijsmensen, medewerkers van dienstverlenende instellingen, voorzieningenverstrekkers, enzovoort. Zij kunnen hier inspiratie en goede ideeŽn opdoen, die de samenwerking met ouders zal versterken.

Ook deze vak- en overheidsmensen kunnen gratis lid worden van ons e-mailsysteem.