Manifest

Home > Manifest

MANIFEST OPVOEDING EN ONDERWIJS. 

EMPOWERMENT KINDEREN

Ons gemeenschappelijk uitgangspunt is:
Leer kinderen vooral om goed met zichzelf om te gaan. Eigenwaarde is daarbij het sleutelwoord. Streef naar een maximale ontwikkeling daarvan. Zo kunnen we de onmisbare saamhorigheid wezenlijk bevorderen en acceptatie van normen en waarden vanzelfsprekender maken. Kennis overdragen wordt dan veel makkelijker, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van passende methodieken, om zo talenten te ontdekken en ze te ontplooien. Geef goede voorbeelden en bespreek slechte voorbeelden. Bespreek de gevolgen van beiden en probeer oplossingen te vinden voor problemen, dan wel geef het een plaats. Stel het kind centraal en maak samen met alle betrokkenen; ouders, leerkrachten, begeleiders een handelings/afsprakenplan voor iedere leerling, dit dient voor geen der partijen vrijblijvend te zijn, evalueer regelmatig. Van tevoren vastgestelde einddoelen zijn slechts een streven, m.a.w. men dient uit te gaan van de mogelijkheden die er zijn.  

EMPOWERMENT OUDERS

De overheid dient adequate informatie en ondersteuning te realiseren voor ouders, op een voor hen vindbare plaats.  Door ouders tijdig te informeren, volledig en in begrijpelijke taal, kunnen zij verantwoord als volwaardige partners en eindverantwoordelijken, mee denken en beslissen over de toekomst van hun kind, dit is hun wettelijk recht. Ouders behoren partners te zijn bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid, aldus de wet. De overheid heeft de eindverantwoordelijkheid over het gevoerde beleid. Indien nodig/wenselijk zullen ouders (onafhankelijke) ondersteuning geboden moeten kunnen worden. Derden kunnen slechts namens de ouders spreken, als men een mandaat van hen heeft.

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKEN

Wij streven ernaar om wetenschappelijk onderzoek effectiever te maken door:
Doublures te vermijden.
Verplicht te stellen dat het onderzoek, dan wel de onderzoeksresultaten terechtkomen bij die mensen die er baat bij hebben.
Verplicht te stellen dat er een vereenvoudigde (populaire) versie van verschijnt.
De uitkomsten bindend te verklaren, mits......

STRUCTURELE INVLOED VAN BETEKENIS VOOR OUDERS IS TE REALISEREN MIDDELS.

Ouders als partners te zien. Die taak moet voor hen mogelijk gemaakt worden door hen adequaat te informeren en te ondersteunen, zo te motiveren en activeren, om beter in staat te zijn hun verantwoording te nemen. Om indien nodig massaal, op individuele basis, dus met behoud van eigen inbreng/stem, verantwoordelijken aan te spreken. Laat de direct verantwoordelijken maar de keuzes maken, daar zijn ze voor. Doen ze het goed worden ze geprezen, gaat het fout trekken we aan de bel. Via een web-site en e-mails eenvoudig te doen, zoals onze pilot van oudersaanzet laat zien. Ondanks dat de overheid de wettelijke taak heeft om ouders adequaat te informeren en ondersteunen, komt daar nog steeds weinig van terecht, aldus o.a. het Sociaal Cultureel Plabureau, SCP. Het realiseren van een soort consumentenbond organisatie voor ouders, met een platte structuur om verkokering te voorkomen, is dus onmisbaar voor ouders. Dit kan een nuttig middel zijn, om zo macht, (n.l. die van het getal; leden) verantwoord in te zetten, uiteraard zelfstandig door de ouders zelf en ook collectief, maar dan alleen met hun schriftelijke instemming, om het verstikkende onderwijssysteem te veranderen. Oudersaanzet wil, als voorbeeld project, ervaringen opdoen en bespreken met o.a. ouders, haar leden en alle andere betrokkenen.
www.oudersaanzet.nl telde de 15.000ste bezoeker exact op de dag van ons 1 jarig bestaan, 15-11-06. Onlangs ontvingen wij in Den Bosch een oorkonde voor onze inzet van Makkers Unlimited, uit handen van het 2de kamerlid mevr. van Miltenburg.