Voorzieningen en ondersteuning

Home > Naar school> Voorzieningen en ondersteuning

Een reguliere school is gewoonlijk niet ingericht op onderwijs aan kinderen met een beperking. De leerkrachten zijn er niet voor opgeleid, speciale leermethoden en zorgvoorzieningen ontbreken en ook het gebouw vraagt soms om aanpassingen. Het geld dat de school als 'rugzak' krijgt uitgekeerd is zelden voldoende om aan alle voorwaarden te voldoen. Vaak moet de school andere ‘potjes" aanspreken zoals de middelen voor achterstandsbeleid en probleemleerlingen.

Ondersteuning wordt geleverd vanuit de HSO’s, MEE en de REC’s. In sommige regio’s heeft MEE een onderwijsconsulent (doorklikken naar interview MEE Zuid en NML) aangesteld, die ouders helpt bij de aanmelding en de onderhandeling met school. Ouders (ook POOL) hebben specifiek om deze functie gevraagd, maar de ervaringen ermee zijn nog te pril om er iets zinnigs over te zeggen. Ook www.spios.nl helpt bij plaatsing op reguliere scholen.

Het REC verzorgt per cluster de ambulante begeleiding van kinderen in het reguliere onderwijs. Meestal gebeurt dit door medewerkers uit het speciaal onderwijs, met andere woorden door eigen mensen. Het REC mist daardoor de onafhankelijkheid die je als ouders zou mogen verwachten. Zoals eerder opgemerkt gaat nogal wat tijd van de ambulante begeleider op aan reizen en vergaderen. En het informeren van leerkrachten, begeleiders en directeuren over het kind. Het komt ook voor dat ouders speciale wensen hebben die het REC niet kán invullen. Bijvoorbeeld kiezen voor heel specifieke begeleiding in ruil voor minder uren of omgekeerd weinig specifieke begeleiding in ruil voor meer uren. Voor het laatste zou je bijvoorbeeld studenten van de pedagogische academie kunnen inhuren.

Niet alleen voor maar ook tijdens de schoolfase pleit oudersaanzet voor de aanstelling van onafhankelijke case-managers, die ouders in raad en daad terzijde staan, die op de hoogte zijn van de wettelijke rechten en plichten, en die scholen van hun koudwatervrees ten aanzien van kinderen met een beperking kunnen genezen.

We zijn er overigens van overtuigd dat scholen ook zelf aan hun ‘genezing’ kunnen bijdragen. Namelijk door eens kijkje te nemen op scholen waar integratie succesvol verloopt. En door visie en beleid te ontwikkelen dat verder gaat dan een verplichte vermelding in de schoolgids dat de deur ‘in principe’ open staat.

Een interessante mogelijkheid is ook om ervaren leerkrachten voor kortere of langere tijd te detacheren in het regulier onderwijs.

Samenwerking bevorderen tussen de REC’s, ambulante begeleiding, LGF, Weer Samen Naar School, WSNS, het Achterstanden Onderwijs Beleid, AOB, e.d. zou ons inziens verbetering kunnen brengen, zonder extra financiële middelen. Ook zou er voor onze kinderen op school een vast aanspreekpunt moeten zijn, alsmede structurele aandacht bij ouderraden, mr’en en schoolgidsen. Er wordt momenteel veel werk verricht, zowel door ouders en groepen van ouders, onafhankelijke organisaties, alsook door de overheid, om de positie van de ouders  te versterken. En om hun rechten te vergroten.